تبلیغات
مسیر آرامش
 
 
 
ارزش مـــحــبـت بـــه اســتـمرار آن اســـت ، نـه بـه انــــدازه آن . . !
فرو صوت :
برخی حیوانات نیز از قبیل فیلها ؛ نهنگها ،دلفین‌ها و خفاش‌ها از این اصوات برای برقراری ارتباطات راه دور استفاده می کنند.

فراصوتها
موشها :
 وقتى حرف آواز خواندن به میان مى آید معمولاً آواز پرندگان، نهنگ ها و آدم ها بیش از همه جلب توجه مى كند. اما پژوهش جدیدى نشان مى دهد كه موش ها را هم بایستى در همان حد و اندازه ها به این فهرست افزود. اكنون مدتى است كه پژوهشگران مى دانند موش هاى نر هنگامى كه با نشانه هایى از موش هاى ماده در نزدیكى خود مواجه مى شوند، آواهاى فراصوتى از خود سر مى دهند.تیموتى هولى ( Holy. T) زیست شناس و زونگ شنگ گیو (.Guo Z) برنامه ساز كامپیوترى، هر دو از دانشگاه پزشكى دانشگاه واشینگتن در سنت لوئیس، براى نخستین بار این آوازها را با جزئیاتشان مورد بررسى قرار دادند و موفق به كشف شگفت انگیزى شدند.اگرچه آوازهاى فراصوت موش ها براى گوش انسان قابل شنیدن نیست اما این پژوهشگران با ضبط و سپس پائین آوردن ارتفاع صوت آواها تا چندین اكتاو توانستند پیچیدگى واقعى آنها را بشنوند.این آواها از دو ویژگى مهم آوازها برخوردارند كه عبارتند از انواع چندگانه سیلاب ها و یك الگوى زمانمند منظم. علاوه بر این هر موش آوازهاى مخصوص به خود دارد كه در مقایسه با آواهاى ساده حشرات و دوزیستان بسیار پیچیده ترند. اكنون فقط این مانده كه ببینیم آیا این آواها براى برقرارى ارتباط بین موش ها به كار گرفته مى شود یا خیر.

مطالب تکمیلی از صوت و قدرت شنوایی انسانها:

محدوده فركانس قابل شنیدن برای انسان 20 تا 20000 هرتز میباشد. محدوده فركانس گفتاری نیز مابین 300 تا 4000 هرتز است. اما گوش انسان نسبت به اصوات با فركانسهای 1000 تا 4000 هرتز حساسیت بیشتری دارد. به فركانس صوتی پایین تر از 20 هرتز فروصوت و به فركانس های صوتی بالاتر از  20  هزارهرتز فراصوت اطلاق میگردد. با اینكه فراصوت و فروصوت توسط انسان قابل شنیدن نمیباشند، اما فردی كه در معرض آنها قرار میگیرد دچار احساس سرگیجه، تهوع و سردرد میگردد. اصوات به انواع دایمی و پیوسته (بلندی ثابت است مثل صدای سیستم تهویه هوا)، نوسانی (بلندی و یا فركانس متغییراست مثل آژیر)، منقطع (مثل زنگ تلفن) و انفجاری (مثل شلیك گلوله) تقسیم بندی میگردند. سرعت صوت در هوا 345 متر در ثانیه، در آب 1500 متر در ثانیه و در فلزات 5000 متر در ثانیه میباشد. سرعت صوت در هوای خشك از طریق فرمول V=331+0.6T محاسبه میگردد، كه در آن T حرارت به سانتی گراد میباشد. هر قدر رطوبت هوا بیشتر باشد سرعت صوت نیز بیشتر است. كاهش قدرت شنوایی با عدم توانایی در تشخیص فركانسهای بالا(صدای زنان و كودكان) آغاز میشود. همچنین این عارضه باعث نامفهوم گشتن اصوات نیز میگردد. به همین خاطر چنانچه فركانسهای بالا شنیده هم گردند، باز فرد ممكن است قادر به درك صحیح آنها نباشد.

شدت و بلندی صدا با مقیاس دسی بل(DECIBEL) اندازه گیری میشود. شدت صوت به بزرگی نوسانات در فشارهوا كه توسط امواج صوتی ایجاد میگردند، اطلاق میگردد. پایین ترین حد آن 0 دسی بل است كه آستانه شنوایی نامیده میگردد. مقیاس دسی بل لگاریتمی میباشد. بطوری كه با افزایش هر 10 دسی بل، شدت سر و صدا 10 برابر میگردد. ادراك بلندی صدا نیز در انسان لگاریتمی است بطوری كه به ازای هر 10 دسی بل افزایش شدت، ادراك بلندی صدا نیز دو برابر میگردد. بنابراین شدت 80 دسی بل یك میلیون بار شدید تر از 20 دسی بل بوده و 64 بار بلندتر میباشد. درغیاب هرگونه شی بازتابنده، سطح موثر دسی بل به میزان 6 دسی بل به ازای 2 برابر شدن فاصله، كاهش می یابد. برای مثال شدت صدای 100 دسی بل در فاصله 10 متری، در فاصله 20 متری به 94 دسی بل و در فاصله 40 متری به 88 دسی بل كاهش می یابد. به ازای هر 3 دسی بل افزایش شدت صوت، میزان فشاری كه به پرده صماخ گوش وارد میشود، 2 برابر میگردد. دو فاكتور شدت صوت و طول مدت قرارگیری در معرض منبع صدا در آسیب به شنوایی انسان موثر میباشند. شدت صوت به ازای دو برابر شدن فاصله از منبع صوت به میزان 6 دسی بل كاهش می یاید.

آخرین مطالب

» تسکین ( دوشنبه 17 اسفند 1394 )
» یلدا مبارک ( سه شنبه 1 دی 1394 )
» یلـــــــــــــــــــــــــــدا ( سه شنبه 1 دی 1394 )